Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

wdychamspaliny

May 11 2019

wdychamspaliny
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamyname myname
wdychamspaliny
7670 6fbf 390
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viamyname myname
wdychamspaliny
6102 6d03 390
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viamyname myname
wdychamspaliny
0308 0858 390
| Amour, Michael Haneke
Reposted fromseverine severine viamyname myname
0989 2add 390
Reposted fromtwice twice viamyname myname
wdychamspaliny
9919 2634 390
Reposted fromyenna yenna viamyname myname
wdychamspaliny
4685 a7c8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyname myname
wdychamspaliny
Reposted fromshakeme shakeme viamyname myname
wdychamspaliny
6785 b873 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyname myname
wdychamspaliny
Reposted frombluuu bluuu viamyname myname
wdychamspaliny
6290 81ba 390
Reposted fromverronique verronique viamyname myname
wdychamspaliny

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viamyname myname
wdychamspaliny
7842 23f6 390
Adela.d.r
Reposted fromPoranny Poranny viawagabunda wagabunda
wdychamspaliny

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viawagabunda wagabunda
wdychamspaliny
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viawagabunda wagabunda
wdychamspaliny
3591 8161 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawagabunda wagabunda
wdychamspaliny
0512 ce5c 390
Reposted fromyanek yanek viawagabunda wagabunda

October 19 2018

wdychamspaliny
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

wdychamspaliny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl