Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

wdychamspaliny
7622 1508 390
wdychamspaliny
8867 cc58 390
Reposted fromfelicka felicka viajestemdeszczem jestemdeszczem
wdychamspaliny
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemdeszczem jestemdeszczem
wdychamspaliny
wdychamspaliny
9568 71fa 390
wdychamspaliny
8236 d756 390
wdychamspaliny
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon
wdychamspaliny
wdychamspaliny
Reposted fromshakeme shakeme viajestemdeszczem jestemdeszczem
wdychamspaliny
8810 cacb 390
Reposted fromShamble Shamble viajestemdeszczem jestemdeszczem
wdychamspaliny

“Była niezor­ga­nizo­wana. Osob­na. Miała swój świat. Czy­tała, czy­tała, czy­tała. Zachwy­cała się zda­niami i słowa­mi. Wzruszała wier­sza­mi. Ro­zumiała co czy­ta. Świat był ta­ki ja­kim go czy­tała. Ludzie by­li ta­cy ja­kimi ich so­bie ideali­zowała. Kochała, kochała, kochała. Pi­sała lis­ty, nie spała, cza­sem cier­piała, żyła w uniesieniu. Nie zas­ta­nawiała się ile kosztu­je mle­ko i dlacze­go dra­biny straży pożar­nej sięgają tyl­ko do ósme­go piętra (...). Pra­cowała. Żyła. Nie wie­działa nig­dy dokład­nie, ja­ka jest da­ta i która godzi­na. Żyła.”

~ K. Jan­da

wdychamspaliny
3379 0043 390

July 30 2018

wdychamspaliny
8496 2191 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazupson zupson

July 19 2018

wdychamspaliny
9262 97e3 390

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viajestemdeszczem jestemdeszczem

May 01 2018

wdychamspaliny
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viajestemjeden jestemjeden
wdychamspaliny
3728 8af0 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaaconcagua aconcagua
wdychamspaliny
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viajestemjeden jestemjeden
wdychamspaliny
2110 528e 390
Reposted frompierdolony pierdolony viajestemjeden jestemjeden
wdychamspaliny
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— Tove Jansson - "Listy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajestemjeden jestemjeden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl