Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

wdychamspaliny
wdychamspaliny

August 04 2017

wdychamspaliny
2780 07ed 390
Jak każdy.
wdychamspaliny
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
wdychamspaliny

This is just my edit but I fucking love this

"I just need a person" or "I just used a person"

I feel like the original way you read it says something about you.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianonapewno nonapewno
wdychamspaliny
0404 3d47 390

August 02 2017

wdychamspaliny
9715 77d2 390
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viaviolator violator
wdychamspaliny
7570 838d 390
Stanisław Barańczak
wdychamspaliny
1564 9d37 390
Reposted fromnyaako nyaako viasztukamatorka sztukamatorka
wdychamspaliny
0663 cc0b 390
wdychamspaliny
Jaka obmierzła wydaje się cisza, jakie bezwartościowe drobiazgi na półkach, jak nudna, nieskończenie nudna praca. Jak wielka dopada nas marność i miałkość naszego istnienia, kiedy ktoś przez moment pokaże nam życie barwne, szalone, omami nas kolorami, połechce bliskością zmysłową, obieca talon na wszystko, czego nam brak, by... By zniknąć nagle, zostawiając nas na pastwę siebie.
— Dorota Masłowska, " Kochanie, zabiłam nasze koty"
9955 e489 390

July 26 2017

wdychamspaliny
8243 1138 390
Reposted fromepidemic epidemic vianowhere-girl nowhere-girl
wdychamspaliny
9226 7113 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowhere-girl nowhere-girl
wdychamspaliny

July 18 2017

wdychamspaliny
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot vianowhere-girl nowhere-girl
wdychamspaliny
8591 1115 390
Reposted fromkrzysk krzysk vianowhere-girl nowhere-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl