Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

wdychamspaliny
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
wdychamspaliny
Kiedy patrzysz w otchłań ona też patrzy na ciebie.
— Fryderyk Nietzsche.
Reposted frombaldur baldur viagdziejestola gdziejestola
wdychamspaliny
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola

October 12 2017

5478 d7b0 390

September 04 2017

Kto by pomyślał ,że moim ulubionym momentem będzie ten, w którym na mnie patrzysz.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
wdychamspaliny
wdychamspaliny
7015 7e52 390
Reposted fromBotwinka Botwinka viasoundofsilence soundofsilence
wdychamspaliny
7607 d7a7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
wdychamspaliny
6666 6f16 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
wdychamspaliny

O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.


— Jacek Walkiewicz
Reposted fromintotheblack intotheblack viamalinowowa malinowowa
2377 c31a 390
wdychamspaliny
wdychamspaliny
9491 0ec3 390
Reposted fromnfading nfading viamalinowowa malinowowa

August 22 2017

wdychamspaliny
Reposted fromshakeme shakeme

August 20 2017

wdychamspaliny
8370 a229 390
Reposted frommhsa mhsa viasecalecornutuum secalecornutuum
wdychamspaliny
wdychamspaliny

August 10 2017

wdychamspaliny
wdychamspaliny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl