Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

wdychamspaliny

March 22 2017

wdychamspaliny
wdychamspaliny
wdychamspaliny
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
9580 15b0 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viaemeraldgirl emeraldgirl
wdychamspaliny
wdychamspaliny
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

March 15 2017

wdychamspaliny
I'll drown when I see you

March 11 2017

wdychamspaliny

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle viamissyseepy missyseepy
wdychamspaliny
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromjozefspace jozefspace viamissyseepy missyseepy
wdychamspaliny
6462 3b98 390

March 10 2017

wdychamspaliny
you and I, blurred lines, we come together every time

March 08 2017

9421 5d88 390

laceyintheskywithdiam0nds:

You hold your own universe in your hands.

wdychamspaliny
wdychamspaliny
7570 26c0 390

March 05 2017

wdychamspaliny
9162 46c9 390
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viawrazliwa wrazliwa
7314 d698 390
Reposted frommaking-love making-love viawrazliwa wrazliwa
wdychamspaliny
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa
wdychamspaliny
6484 155c 390
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl