Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

wdychamspaliny
W związku nie można żyć ciągłym strachem, że się nie wystarcza.
— K. Wawrzniak
Reposted fromduvet duvet viastarryeyed starryeyed
wdychamspaliny
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
wdychamspaliny
0361 789d 390
wdychamspaliny
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viastarryeyed starryeyed
6273 50ee 390

epiphanyco:

london. uk.  13 07 2015.

Reposted fromkulamin kulamin viastarryeyed starryeyed

February 09 2018

wdychamspaliny
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
wdychamspaliny
wdychamspaliny
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
wdychamspaliny
wdychamspaliny
0482 a78c 390
wdychamspaliny
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre

January 01 2018

wdychamspaliny
9666 27f4 390
wdychamspaliny
wdychamspaliny
5454 2263 390
wdychamspaliny
4704 3049 390
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
4746 8827 390
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
wdychamspaliny
8425 6250 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl