Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

wdychamspaliny
3109 4941 390
Reposted fromtfu tfu viamhsa mhsa
8561 ab8f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viamhsa mhsa
wdychamspaliny
8277 63fc 390
wdychamspaliny
2717 f7ba 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
wdychamspaliny
8056 6e6e 390
5408 3454 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viasfeter sfeter

May 01 2017

wdychamspaliny
0873 81d8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet
wdychamspaliny
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viasfeter sfeter

April 30 2017

wdychamspaliny
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"
wdychamspaliny
6878 beb5 390
Reposted frompiglet piglet
wdychamspaliny
Play fullscreen
I had all and then most of you, some and now none of you
Reposted fromaletodelio aletodelio viapiglet piglet

April 29 2017

5935 154b 390

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapiglet piglet

April 27 2017

wdychamspaliny
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viawrazliwa wrazliwa

April 20 2017

wdychamspaliny
5206 5cb1 390
7257 2223 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabrzask brzask
wdychamspaliny
Reposted fromshakeme shakeme viawrazliwa wrazliwa
wdychamspaliny
Przepadam za tym kiedy siedzisz przy mnie. Patrzę na twe obojczyki, tak mi sierpień minie.

April 12 2017

9164 f183 390
8985 900a 390

eccellent:

e c c e l l e n t

Reposted fromtosiaa tosiaa via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl