Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

wdychamspaliny
5206 5cb1 390
7257 2223 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabrzask brzask
wdychamspaliny
Reposted fromshakeme shakeme viawrazliwa wrazliwa
wdychamspaliny
Przepadam za tym kiedy siedzisz przy mnie. Patrzę na twe obojczyki, tak mi sierpień minie.

April 12 2017

9164 f183 390
8985 900a 390

eccellent:

e c c e l l e n t

Reposted fromtosiaa tosiaa via13-days 13-days
2741 a37e 390

pasteleclairs:

ig: sigh.eclairs

thanks for all the love 💕
Reposted fromerial erial viaatropina atropina
7305 0917 390
Reposted fromtosiaa tosiaa via13-days 13-days
wdychamspaliny
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony via13-days 13-days

April 10 2017

wdychamspaliny
2230 ed9a 390
Reposted fromdrobnostki drobnostki viawrazliwa wrazliwa
wdychamspaliny
7799 dd2b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
wdychamspaliny
8616 8601 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viawrazliwa wrazliwa
wdychamspaliny
1819 84e9 390
Reposted fromfoina foina viawrazliwa wrazliwa

April 09 2017

wdychamspaliny
No, that's not right. I got so lost trying to know you. Trying to touch you. Trying to.

April 06 2017

wdychamspaliny
wdychamspaliny
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
wdychamspaliny
..i wciskając się w ciebie tak mocno, jakbyście byli połamanym kawałkiem plastiku, który ktoś chciał skleić poksipolem. Ścisk aż do uduszenia.
— Radio Armageddon
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viawishyouwerehere wishyouwerehere

April 05 2017

wdychamspaliny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl